ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Az INVEST HUNGÁRIA Kft. az általa forgalmazott irodatechnikai eszközöket, nyomtató kellékanyagokat, papírárut és egyéb termékeket (továbbiakban: „Termékek”) a vele szerződő partnerek (továbbiakban: „Vevők”) részére a jelen általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

 1. AZ ELADÓ ADATAI
  Cégnév: INVEST HUNGÁRIA Kft.
  Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 17.
  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-677185 (bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
  Adószám: 11795968-2-42
  Bankszámlaszám: Citibank Zrt. 10800021-90000001-83584006
  Képviseli: Hodál László ügyvezető
  Tel./Fax: 251-1291, 251-1963, 468-3728, 468-3729, 273-2360
  Honlap: http://www.investhungaria.hu
  E-mail:
 2. AZ ÁSZF HATÁLYA

  2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi és szállítási szerződésekre, amelyeket az Eladó bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből és az egyedi szerződésből tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. Az egyedi szerződés megkötésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  2.2. Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

  2.3. Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), a webáruházban történő vásárlás esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  2.4. Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

 3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

  3.1 A szerződéskötés formai és eljárási szabályai

  3.1.1. A Vevő a Termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelés) szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbi módokon:
  a) szóban személyesen az Eladó ügyfélszolgálatán vagy telefonon,
  b) írásban levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben,
  c) ráutaló magatartással a webáruházban történő vásárlás esetén.

  3.1.2. A megrendelésnek minimálisan tartalmaznia kell a Vevő adatait (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), a megrendelt Termék adatait (típusát, jellemzőit, mennyiségét), valamint nyilatkozatot az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadása úgy is történhet, hogy a Vevő a számlát vagy a szállítólevelet utólag aláírja.

  3.1.3. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés elfogadását visszaigazolja. A visszaigazolás - a megrendelés formájától függően - történhet szóban (személyesen vagy telefonon), írásban (levélben vagy telefax útján) vagy elektronikus levél formájában.

  3.1.4. A szerződés a visszaigazolás Vevővel való közlésével, postai megküldésével vagy elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre.

  3.1.5. A létrejött szerződés alapján az Eladó a Termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

  3.2. A webáruházban történő vásárlásra vonatkozó speciális szabályok

  3.2.1. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a főoldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  3.2.2. A regisztrációs adatlap valamennyi mezőjének megfelelő kitöltése esetén az Eladó - saját döntése szerint - a Vevőnek felhasználónevet és jelszavat biztosít a webáruházba történő belépéshez. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére az Eladó új jelszavat bocsát a rendelkezésére. A jelszó átadásából, jogtalan felhasználásából eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

  3.2.3. A webáruházban a Vevő minden Termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a Termék a kosarába helyezésével választhat ki megvásárlásra. Újabb termékek keresésére a „Vissza a webáruházba” gombra kattintással van lehetőség. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.

  3.2.4. A megrendelni kívánt Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét Termék információs oldaláról, adatlapjáról illetve a Termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az Eladó a Termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Termékhez mellékeli.

  3.2.5. A Termékek kiválasztását követően a Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, és az adatbeviteli hibákat kijavítani. majd a „Minden adat rendben, kérem a megrendelés felvételét” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  3.2.6. Az Eladó a megrendelést elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek email-ben nyomban értesítést küld.

  3.2.7. Megrendelést az Eladó csak regisztrált Vevőtől fogad el, abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.

  3.2.8. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül email-ben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik.
  Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

  3.2.9. A webáruházban történő vásárlás esetén a felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

 4. VÉTELÁR

  4.1. Eladó a Termékeket a mindenkor hatályos Árlistájában meghatározott vételárak fejében értékesíti. Eladó a kiadványaiban és honlapján egyértelműen feltünteti, hogy az árak ÁFA nélkül (nettó ár) vagy általános forgalmi adóval növelten (bruttó ár) értendők. A webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés feladásakor a „kosár tartalma” menüpontban már csak a bruttó érték látható. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és alapesetben nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

  4.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit (vö. 6.5. pont).

  4.3. A Termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli esetekben az árakat az Árlistától eltérő összegben állapítsa meg, feltéve, hogy erről a körülményről a Vevőt előzetesen értesíti.

 5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

  A vásárolt Termékek vételárának kiegyenlítésére az Eladó által kiállított számla ellenében, a Vevő bonitásának függvényében, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

  a) Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő a Termék ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

  b) Előre utalás: A megrendelést követően az Eladó átutalásos számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Vevőnek. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.

  c) Banki átutalás: A megrendelést követően az Eladó intézkedik a megrendelt Termékek kiszállításáról, amelyek vételárát a Vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kigyenlíteni. A számla eredeti példányát vagy a csomag tartalmazza vagy pedig postai úton jut el a Vevőhöz.

  5.2 Új vevő esetében az Eladó kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmazza (utánvét vagy előre utalás). Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vevő kérésére lehetőség van normál banki átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben a Vevőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki az Eladó.

  5.3. Ha a Vevő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Az Eladó vételár követelésével szemben a Vevő beszámítással nem élhet, illetve a vételárat nem tarthatja vissza.

  5.4. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni, amelynek mértékéről az Eladó értesítést küld. Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a Termék visszaszolgáltatását és kára megtérítését követelni.

  5.5. Ha a Vevő az átvett termékek vételárát határidőre nem fizeti meg, illetve a Vevő bonitása (a teljesített forgalom és a fizetési fegyelem) alapján az Eladó által előzetesen meghatározott hitelkeretet kimeríti, úgy az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

  5.6. Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a Terméket továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon sajátjaként rendelkezni.

 6. SZÁLLÍTÁS

  6.1. A szállítást az Eladó saját fuvareszközével vagy csomagküldő szolgálat útján végzi, illetve az Eladó raktárában átvett Terméket a Vevő maga is elszállíthatja.

  6.2. A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

  6.3. Az Eladó a visszaigazolásban megjelölt határidőben juttatja el a megrendelt Terméket a Vevő által megadott belföldi címre a megrendelés visszaigazolásának napját követő 2 - 5 munkanapon belül, vagy a Vevő a Terméket átveheti és elszállíthatja az Eladó raktárából.

  6.4. Amennyiben bármely megrendelt Termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett Termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó Termék beérkezési időpontjának függvénye.

  6.5. A kiszállítás díjai belföldön:
  • A nettó 40.000 Ft feletti megrendelések kiszállítása ingyenes;
  • A nettó 20.000 Ft – 40.000 Ft közötti megrendelések kiszállítása 400 Ft + ÁFA;
  • A nettó 20.000 Ft alatti megrendelések kiszállítása 800 Ft + ÁFA.
  A fenti díjak nem vonatkoznak a 30 kilogrammnál nehezebb, valamint a 2 méternél nagyobb termékek, termékcsoportok illetve papír tömegáru (másolópapír) kiszállítására. Ezek szállítási díját a megrendelést követően az Eladó egyezteti a Vevővel.

  6.6 Eladó ugyanazon Vevő által ugyanazon a napon 14.30-ig leadott több megrendelést összevonja, egy szállítmányként kezeli, és még aznap továbbítja a csomagküldő szolgálatnak.

 7. ELÁLLÁS

  Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vevő gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.

  7.2. A Vevő - ha nem felel meg számára a megrendelt termék - azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli, és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet. A Termék kiszállításától számított 72 óra elteltével a Termék kicserélését az Eladó csak 10 %-os mértékű kötbér levonása megfizetése mellett biztosítja.

  7.3. A webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A rendelet szerint fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az ellálás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Eladó a Termék ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

  7.4. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:
  • amely a Vevő személyéhez kötött,
  • amelyet a Vevő kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,
  • a hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a Vevő már felbontotta.

  7.5. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

 8. 8. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

  8.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított Termékek megfelelnek a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek és az érvényes szabványoknak.

  8.2. A Termék mennyiségileg és minőségileg a Terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

  8.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a Termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentheti be érvényesen. Rejtett hibának minősül a Termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a Termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

  8.4. Jótállással szállított Termékek esetén az Eladó a jótállási jegyen feltüntetett határidőben és feltételekkel vállal jótállási kötelezettséget. Megszűnik az Eladó jótállási kötelezettsége a használati utasításnak nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból, természetes elhasználódásból, szakszerűtlen tárolásból, karbantartásból vagy kontár javításból eredő hibák esetén.

  8.5. A kifogást írásban vagy az Eladó ügyfélszolgálatán személyesen, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.

  8.6. Vevő a kifogás rendezéséig a Terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált Terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy szakszervízzel megvizsgáltathassa.

  8.7. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

 9. EGYÉB KIKÖTÉSEK

  9.1. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

  9.2 A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  9.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésben meghatározott jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). Az Eladó a Vevő adatainak kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

  9.4. A webáruházban található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

  9.5. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a www.investhungaria.hu weboldalon történő elhelyezéssel, valamint a székhelyén történő kifüggesztés útján közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • Ecoline termékek
 • Toner kínálatunk
 • Tintapatron kínálatunk
 • Papír kínálatunk
 • További termékeink
 • Webshop belépés
Minden jog fenntartva. © Invest Hungary Kft. 2010